Chouai no Kase

From Shuushuu
Jump to: navigation, search

Sonyai.jpeg

Name:

Chouai no Kase

JP/KR/CN Name:

寵愛の枷

Alias:

Official:

On Shuu:

https://e-shuushuu.net/tags/207118

Basic Information

Chouai no Kase (寵愛の枷) is a Japanese light novel, illustrated by Ashihara Moka.