Hakoniwa Shoujo

From Shuushuu
Jump to: navigation, search

Covergame.jpeg

Name:

Hakoniwa Shoujo

JP Name:

箱庭少女

Alt Name(s):

Platform:

Tabletop

Official:

On Shuu:

https://e-shuushuu.net/tags/218965


Basic Information

Hakoniwa Shoujo is a tabletop game, illustrated by Mimizuku Owl and Miyabi Musashi.

Character Designers

  • Mimizuku Owl: Kyouzuki Mashiro, ? Himeno, Amatsubame Sera, Toma Tsugumi
  • Miyabi Musashi: ? Hinata, ? Mafuru, Atori Asha, Hatonomiya Alice